ચિકમંગલુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Chikmagalur

chikmagalur District Labour Officer

નામ
KRISHNAMMA

ચિકમંગલુર વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 125

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
C T RAVI
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

udupi chikmagalur લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
SHOBHA KARANDLAJE
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?