પેટલાદ વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Anand

પેટલાદ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 113

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Niranjan Patel
પક્ષ
INC
Election Date
2017-12-18

anand લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
PATEL MITESH RAMESHBHAI (BAKABHAI)
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું