જલાલપોર વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Navsari

જલાલપોર વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 174

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
R C Patel
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

નવસારી લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
C. R. Patil
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું