મંગલદાઇ વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Darrang

north assam નાયબ કમિશનરો અને વિભાગીય કમિશનરો

નામ
Dr. M. Angamuthu,IAS
ઈ - મેઈલ સરનામું

darrang District Agriculture Officer

નામ
Sri Nila Kt. Deka, DAO
ઈ - મેઈલ સરનામું

darrang નાયબ કમિશનર ઉમેરો

નામ
ઘનશ્યામ દાસ
ઈ - મેઈલ સરનામું
વેબસાઈટ
ઘનશ્યામ દાસ

મંગલદાઇ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 67

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Gurujyoti Das
પક્ષ
BHARATIYA JANATA PARTY
Election Date
2016-05-19

મંગલદાઇ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
DILIP SAIKIA
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?