અનીની વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Dibang Valley

dibang valley જીલ્લા વન અધિકારી

નામ
MORI RIBA
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
DFO, ANNINI

અનીની વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 41

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Mopi Mihu
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-05-01

arunachal east લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Tapir Gao
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?