સાંગરેડ્ડી વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Andhra Pradesh

સાંગરેડ્ડી વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 39

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Nimmakayala China Rajappa
પક્ષ
Telugu Desam
Election Date
2019-05-01

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?