jaisalmer district, rajasthan

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Jaisalmer
  2. Pokaran

  Towns

  Municipality

  1. Jaisalmer
  2. Pokaran

  Blocks

  1. Jaisalmer
  2. Sam
  3. Sankra