shaheed bhagat singh nagar district, punjab

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Banga (SC)
  2. Balachaur
  3. Nawan Shahr

  Towns

  Blocks

  1. Aur
  2. Balachaur
  3. Banga
  4. Nawanshahr
  5. Saroya