pakur district, jharkhand

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. LITIPARA (ST)
  2. PAKAUR
  3. MAHESHPUR (ST)

  Towns

  Nagar Parishad

  1. Pakaur

  Blocks

  1. Amrapara
  2. Hiranpur
  3. Littipara
  4. Maheshpur
  5. Pakur
  6. Pakuria