Mundra Block, Kachchh District, Gujarat

Panchayats

 1. Babiya
 2. Baraya
 3. Baroi
 4. Beraja
 5. Bhadreshwar
 6. Bhagadha
 7. Bhorana
 8. Bocha
 9. Borara
 10. Chasara
 11. Depa
 12. Deshalpar
 13. Drub
 14. Fachariya
 15. Gelda
 16. Goersama
 17. Gundala
 18. Hatadi
 19. Jarpara
 20. Kandagara Nana
 21. Kanjara
 22. Karagoga
 23. Kukadsar
 24. Kundrodi
 25. Kuvay
 26. Lakhapar
 27. Lifara
 28. Luni
 29. Mangra
 30. Mokha
 31. Mota Kandagara
 32. Mota Kapaya
 33. Moti Bhujpar
 34. Moti Khakhar
 35. Nana Kapaya
 36. Nani Bhujpur
 37. Navinar
 38. Patri
 39. Pavdiara
 40. Pragpar
 41. Pratappar
 42. Raga
 43. Ramaniya
 44. Ratadiya
 45. Sadau
 46. Samagoga
 47. Shekhadiya
 48. Siracha
 49. Tapar
 50. Toda
 51. Tumbadi Nani
 52. Tumbdi Moti
 53. Tunda
 54. Vadala
 55. Vagura
 56. Vanki
 57. Vavar
 58. Viraniya

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?