Karlapalem(56) Block, Guntur District, Andhra Pradesh

Panchayats

 1. Bolayapalem(04)
 2. Buddam(06)
 3. Chintayapalem(08)
 4. Dhamanavaripalem(02)
 5. Dundipalem(03)
 6. Etrivaripalem(09)
 7. Ganapavaram(13)
 8. Karlapalem(07)
 9. Kothanandayapalem(11)
 10. Nagarajupalem(05)
 11. Nallamothuvaripalem(10)
 12. Narravaripalem(19)
 13. Pathanandayapalem(12)
 14. Pedagollapalem(14)
 15. Pedapuluguvaripalem(15)
 16. Perali(16)
 17. Perlipadu(18)
 18. Sammetavaripalem(20)
 19. Thummalapalli(21)
 20. Yazali(01)