Vidapanakal (03) Block, Anantapur District, Andhra Pradesh

anantapur Deputy Commissioner

Name
Sri G.Veerapandian

Panchayats

 1. Chikalaguriki(15)
 2. Donekal(01)
 3. Godekal(03)
 4. Hanchanahal(04)
 5. Havaligi(12)
 6. Janardhana Palli(09)
 7. Kadadarabenchi(02)
 8. Karakamukkala(13)
 9. Kottala Palli(08)
 10. Malapuram(14)
 11. Palthuru(16)
 12. Poliki(05)
 13. R Kottala(07)
 14. Undabanda(17)
 15. V Kothakota(11)
 16. Velpumadugu(06)
 17. Vidapanakal(10)