குர்தாஸ்பூர் மாவட்டம், பஞ்சாப் பகுதி

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

   Towns

   Municipal Council

   1. Sujanpur
   2. Pathankot
   3. Dina Nagar
   4. Gurdaspur
   5. Dhariwal
   6. Fatehgarh Churian
   7. Batala
   8. Qadian
   9. Sri Hargobindpur
   10. Dera Baba Nanak

   Municipal Council Out Growth

   1. Pathankot
   2. Gurdaspur
   3. Batala
   4. Qadian

   Blocks

   1. Batala
   2. Dera Baba Nanak
   3. Dhariwal
   4. Dina Nagar
   5. Dorangla
   6. Fateh Garh Churian
   7. Gurdaspur
   8. Kahnuwan
   9. Kalanaur
   10. Qadian
   11. Sri Hargobindpur