മാപ്പ്

पिना, मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र

പട്ടണം
कर्नलि
നഗരം
पिना
പിൻ കോഡ്
ജില്ല
(not set)
സംസ്ഥാനം
मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
രാജ്യം
नेपाल
Latitude
29.447865779953
Longitude
82.17085674009
ലൊക്കേഷൻ കോഡ് തുറക്കുക
7MX4C5XC+48