வரைபடம்

Deesa, Gujarat

நகரம்
Banaskantha
நகரம்
Deesa
PIN Code
385535
மாவட்ட
(not set)
நாடு
ભારત
அட்சரேகை:
24.2584951
தீர்கரேகை:
72.1907003
Open Location Code
7JPJ755R+97