മാപ്പ്

Deesa, Gujarat

പട്ടണം
Banaskantha
നഗരം
Deesa
പിൻ കോഡ്
385535
ജില്ല
(not set)
സംസ്ഥാനം
രാജ്യം
ભારત
Latitude
24.2584951
Longitude
72.1907003
ലൊക്കേഷൻ കോഡ് തുറക്കുക
7JPJ755R+97