പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019

മത്സരാധിഷ്ഠിതം

 1. Aam Aadmi Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 2. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 3. All India Trinamool Congress - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 4. Communist Party Of India (marxist) - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 5. Independent - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 6. Indian National Congress - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 7. Indian Union Muslim League - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 8. Jana Sena - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 9. Mizo National Front - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 10. Nationalist Congress Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 11. Samajwadi Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 12. Telugu Desam Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019
 13. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party - സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക - പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2019

നിരാകരണം: രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെയും പട്ടിക കൃത്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകിയിട്ടില്ല.
അപ്ഡേറ്റുചെയ്തു:March 19, 2019, 8:48 am